Lịch tiếp công dân

Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 | Lượt xem: 60
Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lịch tiếp công dân tháng 7 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 24
Xem toàn thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 5 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 56
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 3 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 47
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 03 năm 2019 của UBND phường.

Lịch tiếp công dân tháng 4 phương Cự Khối

 | Lượt xem: 49
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 04 năm 2019 của UBND phường.

Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2019 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 88
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 02 năm 2019 của UBND...

Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 | Lượt xem: 111
Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2019 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 80
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 12 năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 129
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 12 năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 151
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 11 năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 155
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 10 năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân Quý III năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 120
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân Quý III năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân Quý II năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 109
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân Quý II năm 2018 của UBND phường....

Lịch tiếp công dân Quý I năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 104
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân Quý I năm 2018 của UBND phường. ...

Lịch tiếp dân tháng 10 của UBND phường

 | Lượt xem: 182
Tuần Ngày tiếp Lãnh  đạo tiếp Thời gian tiếp dân Thành phần tổ tiếp dân ...

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường 6 tháng cuối năm 2018

 | Lượt xem: 345
Căn cứ Khoản 1, Điều 107 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tiếp công dân năm 2013; Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về...

Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 | Lượt xem: 470
Ngày 29/12/2017 Thường trực HĐND phường Cự Khối ban hành Thông báo số 21/TB-HĐND về Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lịch tiếp dân của đại biểu HĐND phường 6 tháng cuối năm 2017

 | Lượt xem: 224
Căn cứ Khoản 1, Điều 107 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tiếp công dân năm 2013. Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt...