Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 02/2020 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 13
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 01 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 13
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 12/2019 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 58
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 11 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 49
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 10 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 51
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 9 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 44
Xem toàn văn bản tại đây:

Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 | Lượt xem: 86
Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lịch tiếp công dân tháng 7 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 36
Xem toàn thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 5 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 68
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 3 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 55
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 03 năm 2019 của UBND phường.

Lịch tiếp công dân tháng 4 phương Cự Khối

 | Lượt xem: 59
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 04 năm 2019 của UBND phường.

Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2019 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 94
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 02 năm 2019 của UBND...

Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 | Lượt xem: 116
Thông báo về Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của đại biểu HĐND phường Cự Khối khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2019 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 84
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 12 năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 138
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 12 năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 160
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 11 năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 166
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân tháng 10 năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân Quý III năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 129
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân Quý III năm 2018 của UBND...

Lịch tiếp công dân Quý II năm 2018 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 117
Căn cứ vào Luật tiếp công dân năm 2013 ngày 25/11/2013 Căn cứ nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ UBND phường Cự Khối thông báo lịch tiếp dân Quý II năm 2018 của UBND phường....