Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân phường Cự Khối thẩm tra các văn bản phục vụ kỳ họp bất thường HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 23/10/2019 | 17:07  | Lượt xem: 61

Ngày 22/10/2019, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân phường Cự Khối tiến hành thẩm tra các văn bản phục vụ kỳ họp bất thường HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh -  UVBTV, Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường; dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban pháp chế của HĐND phường. Qua xem xét, nghiên cứu văn bản các thành viên Ban pháp chế cơ bản nhất trí với Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Cự Khối. Tuy nhiên các thành viên Ban đưa ra một số nội dung cần bổ sung trong Đề án để đảm bảo đầy đủ, phù hợp với qui định.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh - UVBTV, Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường thống nhất với các ý kiến của thành viên. Ban hoàn thiện báo cáo thẩm tra theo qui định. Kiến nghị HĐND phường đề xuất Đảng ủy phường chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu việc bố trí các chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể đảm bảo phù hợp, tương đồng nhiệm vụ và đảm bảo quy định, Điều lệ của MTTQ, Điều lệ các đoàn thể chính trị - xã hội. Kiến nghị UBND phường: sau khi hoàn thiện sáp nhập tổ dân phố, đề nghị sớm ban hành các Quyết định chỉ định lâm thời Tổ trưởng tổ dân phố, đảm bảo cho hoạt động tự quản ở tổ dân phố mới không bị gián đoạn; có kế hoạch quản lý, sử dụng các Nhà văn hóa dôi dư đảm bảo hiệu quả; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Công an phường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về thủ tục hành chính có liên quan đến tên mới của tổ dân phố để hoạt động của tổ dân phố ngày càng hiệu quả, phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương./.