Văn bản Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09/BC-HĐND Kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2019 dự kiến nội dung, chương trình hoạt động giám sát năm 2020 20/06/2019
08/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 20/06/2019
07/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến cử tri phản ánh với đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ tám - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 20/06/2019
06/BC-BPC Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 20/06/2019
01/BC-BKTXH Thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội của HĐND phường Cự Khối về các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ VIII - HĐND Phường khóa III 20/06/2019
09/BC-HĐND Kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2019; dự kiến nội dung, chương trình hoạt động giám sát năm 2019 20/06/2019
08/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 20/06/2019
02/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân phường Cự Khối khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Thường trực HĐND phường Cự Khối khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 29/05/2019
07/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến cử tri phản ánh với đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ tám - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/05/2019
06/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các ban HĐND Phường và kết quả khảo sát, giám sát trong công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 23/05/2019
05/BC-HĐND Kết quả giám sát việc quản lý tài sản công của các đơn vị trên địa bàn phường được giám sát 09/05/2019
02/TTHĐND-VP Về việc đôn đốc thực hiện công văn số 01/TTHĐND-VP ngày 28/02/2019 đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị, chất vấn của cử tri trước kỳ họp thứ VII-HĐND phường khóa III 03/05/2019
04/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các ban HĐND Phường và kết quả khảo sát, giám sát trong công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 23/04/2019
02/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 20/03/2019
01/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các ban HĐND phường Cự Khối tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2019 08/03/2019
01/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa - thể thao phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Cự Khối 12/02/2019
01/TTHĐND-VP Về việc đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị, chất vấn của cử tri 28/01/2019
10/BC-HĐND Kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND phường và kết quả khảo sát, giám sát trong công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn tháng 5, nhiệm vụ trong tâm tháng 6 (từ ngày 23/4/2018 đến ngày 23/5/2018) 22/05/2018
07/TB-HĐND Kết luận Hội nghị giám sát kết quả thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Cự Khối 11/05/2018
09/BC-HĐND Kết quả giám sát công tác quản lý và kết quả tổ chức thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Cự Khố 10/05/2018

hội đồng nhân dân