bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường năm 2019.
Ngày đăng 22/11/2019 | 14:48  | Lượt xem: 57

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, Đảng ủy, HĐND- UBND phường  hàng năm, bám sát vào kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL của quận Long Biên, UBND phường Cự Khối phối hợp với Mặt trận và các ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch liên tịch về tuyên truyền, PBGDPL, trong năm qua đã phối hợp tổ chức được 7 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL đến tất cả cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn phường với nhiều hình thức, nội dung đa dạng và phong phú phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương với một số nội dung cơ bản của các Luật như: Bộ Luật dân sự  2015, Luật phòng chống tham nhũng, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật hòa giải cơ sở; Luật trẻ em, Luật an toàn giao thông, Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Luật phòng phòng chống bạo lực gia đình, Luật ATTP, Luật bảo vệ môi trường  và Nghị định số 115/ NĐ- CP, Luật tiếp cận thông tin, Luật tự do tín ngưỡng, tôn giáo và những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Trung ương cũng như của chính quyền địa phương, tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho các thành viên tổ hòa giải. Đồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL vào những buổi họp, sinh hoạt, hội nghị ở các tổ dân  phố để phát tờ rơi cho những người tham dự.

Ngoài ra, UBND phường phối hợp với Phòng Tư pháp quận Long Biên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức, tư vấn pháp luật lưu động cho nhân dân trên địa bàn phường với các nội dung liên quan đến, các lĩnh vực dân sự, hình sự, tranh chấp đất đai, thừa kế, di chúc, hôn nhân gia đình tại hội trường nhà văn hóa phường với 100 lượt người tham dự và có 10 ý kiến được tư vấn giải đáp trực tiếp chủ yếu liên quan đến đất đai và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hoạt động này một mặt làm cho pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, mặt khác nhằm nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân khi thực hiện pháp luật.

 Bên cạnh đó, Mặt trận, các ngành đoàn thể đã chủ động trong việc lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với nhu cầu hiểu biết của nhân dân nhằm đảm bảo tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao nhất, giúp người dân tiếp thu được nhanh hơn.

Qua triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn phường Cự Khối, nhìn chung nhận thức, hiểu biết về pháp luật, trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân được nâng lên. Đồng thời, nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của nhân dân nên số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn phường ngày càng giảm dần. Vai trò phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, PBGDPL từng bước được phát huy, qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn phường vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế như: Cự Khối là phường sản xuất nông nghiệp và thu nhập từ nông nghiệp là chủ yếu và phường thuộc loại II trong quận theo quy đinh về phân loại đơn vị hành chính  nên trình độ dân trí của một số người dân chưa cao, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, trong khi hoạt động tuyên truyền thường ngắn gọn, khái quát, cô đọng. Người dân có đến nghe tuyên truyền thì việc lĩnh hội kiến thức pháp luật cũng còn hạn chế.

Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng  tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn phường, trước hết cần phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong  xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, PBGDPL; cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyền truyền, PBGDPL không chỉ thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh, công tác hòa giải ở cơ sở, mà bằng những cách thức khác như tọa đàm, buổi nói chuyện, tờ rơi, panô, áp phích...

Đảng, chính quyền, mặt trận, các ngành đoàn thể tăng cường chỉ đạo, quan tâm, phối hợp với nhau thực hiện tốt hơn nữa việc tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Phối hợp các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dụng đời sống văn hóa”, thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở” và “xây dựng xã hội học tập”.

Ngoài ra, cần lồng ghép việc tuyên truyền, PBGDPL vào các buổi sinh hoạt cộng đồng tại các tổ dân phố, xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong cộng đồng xã hội./.

 

.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1689
Tổng số truy cập: 3923681