bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật của HĐND phường Cự Khối 8 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 03/09/2019 | 16:30  | Lượt xem: 102

Bám sát định hướng của Đảng ủy phường; Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của HĐND quận Long Biên, HĐND phường Cự Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Tám tháng đầu năm, HĐND phường đã tổ chức hai kỳ họp; sau kỳ họp thứ bảy, thứ tám HĐND phường khóa III, Thường trực đã phối hợp với UBND, UB MTTQ phường tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Đã ban hành 06 Nghị quyết, trong đó đã đã quyết nghị 01 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND phường do công tác luân chuyển cán bộ. Tập trung tuyên truyền trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử phường, tại các hội nghị về kết quả kỳ họp thứ VII, thứ VIII và thường xuyên đôn đốc, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở Nghị quyết đã ban hành, Thường trực hội đồng nhân dân, các Ban kinh tế, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân phường đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tiến hành giám sát UBND phường, các đơn vị liênquan về các nội dung, lĩnh vực quan trọng, cấp thiết và những vấn đề mà cử tri quan tâm, mục đích để làm rõ những lĩnh vực, nội dung còn bất cập, còn để tồn tại, hạn chế, thông qua đó nhằm đôn đốc UBND phường thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, ngay từ đầu năm HĐND phường đã tập trung rà soát các nội dung, phân công nhiệm vụ trong thường trực HĐND, các Ban HĐND; chương trình kế hoạch hoạt động lịch tiếp dân năm 2019 và tổ chức thực hiện. Duy trì giao ban Thường trực HĐND, Thành viên các ban và lãnh đạo UBND phường trước ngày 27 hàng tháng. Phối hợp UBND phường tổ chức tự rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND phường ban hành, qua tự kiểm tra đã kịp thời khắc phục một số lỗi đảm đảo theo quy định, Ban hành quyết định danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và tiếp tục có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản Quy phạm pháp luật.

Bám sát chương trình công tác, áp dụng chặt chẽ quy trình nội bộ trong hoạt động giám sát; Qua đó, trong 8 tháng đầu năm Thường trực và các ban của HĐND phường đã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề, 02 cuộc tái giám sát, 13 buổi khảo sát thực tế, trong đó tập trung giám sát những nội dung quận, phường và nhân dân đặc biệt quan tâm như kết quả công tác quản lý tài sản công đối với các nhà văn hoá Tổ dân phố, trung tâm văn hoá thể thao phường, các cở sở giáo dục trên địa bàn phường. Công tác triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề “Vì một Long Liên xanh-sạch-đẹp và văn minh”; quản lý Trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Công tác tiêu hủy, phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi. Công tác đảm bảo An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch trên địa bàn phường trong và sau tết; công tác tổ chức lễ hội truyền thống. Công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, hoạt động đài truyền thanh,… Trong quá trình giám sát có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, bộ phận chuyên môn, ngành đoàn thể, do vậy giám sát không còn là hình thức mà đã thực chất, có hiệu quả "đến nơi đến chốn" được cử tri tin tưởng. Hai ban của HĐND phường đã chủ động thẩm tra toàn diện các báo cáo, tờ trình, tài liệu liên quan đến kỳ họp theo Luật định.

Song song với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND phường Cự Khối đã thực hiện tốt các buổi tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, trong năm qua, có 35 buổi thường trực HĐND, các đại biểu trực tiếp công dân để tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Tại đây công dân đã phản ánh, yêu cầu làm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng,... Tại các buổi tiếp dân, Thường trực HĐND phường đã trao đổi, giải thích để công dân hiểu hoặc mời cán bộ chuyên môn của UBND phường trực tiếp giải thích cho dân ngay tại phòng tiếp dân. Qua tổng hợp đã tiếp 15 lượt công dân, nhận 01 đơn kiến, đã chuyển UBND phường giải quyết. Với phương thức nhanh chóng công khai, minh bạch đã phần nào hạn chế bức xúc trong dân.

Ngoài những hoạt động đã nêu trên, Tám tháng qua Cơ quan dân cử của phường Cự Khối đã triển khai thực hiện tốt kết luận của Thường trực HĐND quận Long Biên, Thường trực, các ban của HĐND quận đã có 03 buổi khảo sát thực tế và làm việc tại phường về việc thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác quản lý trật tự xây dựng, tiến độ thực hiện các dự án GPMB, công tác đầu tư xây dựng cơ bản các tuyến đường ngõ, hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn và làm việc với các ban của HĐND phường về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Sau khi có kết luận các hội nghị, Thường trực HĐND phường đã báo cáo Đảng ủy chỉ đạo UBND phường nhanh chóng có giải pháp khắc phục hạn chế, hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND phường.

Các đại biểu HĐND phường đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân như: tham gia giám sát việc thực hiện Hiến pháp, Luật và Nghị quyết của HĐND phường tại nơi công tác và nơi cư trú; giữ mối liên hệ và thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri; tham dự đầy đủ kỳ họp của HĐND phường.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Thường trực và các Ban của HĐND phường Cự Khối xác định, tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, áp dụng chặt chẽ quy trình nội bộ trong công tác giám sát, khảo sát. Phối hợp tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 như Nghị quyết của HĐND đã đề ra. Trong đó, điểm nhấn là nghiêm túc thực hiện các nội dung tiêu chí chủ đề của năm, các mô hình của phường, của tổ dân phố, công tác tiếp dân và tổ chức tốt kỳ họp thứ  IX vào tháng 12/2019 của HĐND phường; chủ động đôn đốc việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực và các ban của HĐND phường tiếp tục tập trung giám sát chuyên đề các nội dung theo Kế hoạch. Tái giám sát việc khắc phục các tồn tại hạn chế sau giám sát.

Hội đồng nhân dân phường Cự Khối đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của luật, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị của địa phương./.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 962
Tổng số truy cập: 4103750