Tin tức mới nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Cự Khối
Ngày đăng 19/06/2019 | 14:31  | Lượt xem: 71

Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập và làm việc của con người. Trong cải cách hành chính (CCHC), CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến.

Thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện mạnh mẽ ứng dụng CNTT nhằm thực hiện hiệu quả hơn cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội. Theo đó, thành phố đã ban hành nhiều văn bản xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý về ứng dụng CNTT. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố Hà Nội để giúp UBND thành phố quyết định chủ trương, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về ứng dụng CNTT trong cơ quan, ngành, lĩnh vực của thành phố. Ngoài ra, hằng năm, thành phố ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của năm trước và xác định các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm.

Long Biên hiện nay là quận đi đầu TP.Hà Nội về ứng dụng CNTT trong xây dựng mô hình cơ quan điện tử, trường học điện tử, mô hình hoạt động bộ phận Một cửa, mô hình khu chung cư điện tử, mô hình camera theo dõi an ninh… Những mô hình này nhằm tiết kiệm thời gian của người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch với chính quyền các cấp. Với mô hình cơ quan điện tử, quận Long Biên đã triển khai đồng loạt mô hình cơ quan điện tử tại 14/14 phường. Việc xây dựng cơ quan điện tử phường nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, đồng bộ với mục tiêu xây dựng cơ quan điện tử cấp quận. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành và thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động  của cơ quan Đảng, Đoàn thể và chính quyền cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố và UBND quận Long Biên, UBND phường Cự Khối đã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đặc biệt là trong cải cách hành chính. Đảng ủy phường Cự Khối đã thành lập ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin phường theo Quyết định số 125-QĐ/ĐU ngày 10/07/2014 với nhiệm vụ thống nhất nội dung, chương trình, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trên địa bàn phường. Đối với công tác cải cách hành chính, Ban chỉ đạo CNTT phường hàng năm đều có kế hoạch ứng dụng CNTT và việc thực hiện mô hình cơ quan điện tử, mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường. Từ đầu năm 2019 đến nay, hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác cải cách hành chính như: phần mềm dùng chung 3 cấp, hệ thống thư điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến được quản lý, sử dụng thường xuyên, ổn định, phát huy hiệu quả tích cực. Việc sử dụng phần mềm một cửa dùng chung ba cấp tại cơ quan đã giúp được việc tra cứu thông tin nhanh chóng và hiệu quả, giảm thời gian xử lý và thời gian đi lại của người dân; giúp cho việc thực hiện thống kế, xử lý và tổng hợp các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời chính xác trên từng bước, huy động được nhân dân tham gia và giám sát cán bộ trong việc giải quyết TTHC. Đặc việc việc triển khai hiệu quả áp dụng dịch vụ công mức độ 3,4 trên địa bàn phường đã cho thấy những ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Tính từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/5/2019 số lượng hồ sơ được công dân gửi qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến của thành phố trên địa bàn phường là 248 hồ sơ. Đa số các hồ sơ đều do công dân tự nhập trực tuyến tại nhà, một số hồ sơ công dân nhập có sự hỗ trợ của đội tình nguyện trợ giúp nhập hồ sơ trực tuyến tại phường do công dân thuộc đối tượng già yếu hoặc không sử dụng được các thiết bị điện tử. Đối với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, 100% số lượng hồ sơ được công chức của phường tiếp nhận qua phần mềm dùng chung 3 cấp được UBND thành phố Hà Nội triển khai áp dụng từ ngày 26/10/2019. Qua gần một năm sử dụng phần mềm đã cho thấy sự tiện lợi trong việc theo dõi tình trạng hồ sơ, thời gian giải quyết, luân chuyển hồ sơ. Các bộ phận tiếp nhận,giải quyết hồ sơ, trả kết quả có thể theo dõi chung hồ sơ trên một phần mềm chung duy nhất của thành phố. Việc giải quyết hồ sơ liên thông giữa các cấp cũng thuận tiện và nhạnh chóng hơn.

Như vậy có thể thấy việc ứng dụng CNTT trong cơ quan, đặc biệt là trong hoạt động cải cách hành chính đã mang lại những hiệu quả nhất định và cần được tiếp tục duy trì triển khai, đổi mới phương thức áp dụng để đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.